Wielkość liter: a a a

Statut

Statut Koła Naukowego IT§1
Nazwa i siedziba


1.Tworzy się Koło Naukowe IT zwane dalej Kołem.
2.Siedzibą Koła jest pomieszczenie w Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych E-7 Politechniki Krakowskiej wyznaczone przez Kierownika Katedry.
3.Koło działa pod patronatem Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych E-7 Politechniki Krakowskiej.
4.Opiekunem Koła jest mgr inż. Grzegorz Nowakowski z Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych E-3 Politechniki Krakowskiej.§2
Cele Koła i metody ich realizacji


1.Celem Koła jest:
a)tworzenie studentom Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej warunków sprzyjających rozwojowi i pracy naukowej w zakresie informatyki;
b)promocja, rozwój i wzmocnienie znaczenia informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej;
c)popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki;
d)ułatwienie dostępu do narzędzi i materiałów dydaktycznych pomocnych w pracy naukowej z dziedziny informatyki;
e)przygotowanie studentów informatyki do wyzwań i realiów pracy na rynku informatycznym;
f)rozwój umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
2.Koło realizuje ww. cele przez:
a)prowadzenie projektów z dziedziny informatyki;
b)prowadzenie strony internetowej;
c)organizację spotkań, wykładów, warsztatów, projektów, obozów i konferencji naukowych;
d)publikację artykułów;
e)organizację i uczestnictwo w konferencjach i obozach naukowych, wykładach oraz warsztatach;
f)współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność naukową i dydaktyczną z dziedziny informatyki;
g)współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w dziedzinie informatyki.§3
Członkostwo w Kole


1.Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej po zaakceptowaniu przez Władze Koła.
2.Student może zostać wpisany na listę członków Koła na własną, pisemną prośbę po zaakceptowaniu jej przez Władze Koła.
3.Student może zostać skreślony z listy członków Koła:
a)na własną, pisemną prośbę;
b)w przypadku powtarzających się, nieuzasadnionych nieobecności na spotkaniach Koła;
c)automatycznie, po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej;
d)na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego przez Członka Koła po przegłosowaniu wniosku przez co najmniej 1/2 Władz Koła w głosowaniu przeprowadzonym na pierwszym spotkaniu Koła po złożeniu wniosku.
e)automatycznie, po istotnym naruszeniu statutu lub regulaminu Koła.
4.Członkowie Koła mają obowiązek:
a)dbać o dobre imię Koła;
b)brać czynny udział w aktywności Koła, tj. uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie lub przeprowadzić co najmniej jeden wykład lub warsztaty oraz uczestniczyć w ponad połowie spotkań Koła.§4
Honorowi Członkowie Koła


1.Tytuł Honorowego Członka Koła jest zaszczytem nadawanym za pracę lub istotne zasługi dla Koła.
2.Honorowym Członkiem Koła może zostać były Członek Koła lub dowolna inna osoba na podstawie uzasadnionego wniosku członka Władz Koła przegłosowanego na pierwszym spotkaniu Koła po złożeniu wniosku przez Władze Koła zwykłą większością głosów.§5
Władze Koła


1.Władze Koła składają się z Zarządu Koła oraz Opiekuna.
2.Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki i kończy się 31 października, o ile został wybrany nowy Zarząd; w przeciwnym wypadku trwa do wybrania nowego Zarządu.
3.Zarząd składa się z:
a)Przewodniczącego Koła;
b)Zastępcy Przewodniczącego Koła;
c)Zastępcy Przewodniczącego Koła;
4.Zarząd wybierany jest przez Członków Koła w tajnym głosowaniu. Kandydat na każde stanowisko wybierany jest osobno, zwykłą większością głosów.
5.Do obowiązków Władz Koła należy:
a)utrzymywanie listy Członków Koła i Honorowych Członków Koła;
b)organizacja wyborów nowego Zarządu;
c)informowanie Członków Koła o wszelkich istotnych sprawach;
d)organizacja spotkań Koła;
e)rozwiązywanie spraw spornych.
6.Zarząd może być odwołany na podstawie uzasadnionego wniosku ogłoszonego przez dowolnego Członka Koła w tajnym głosowaniu Członków Koła, odbywającym się na pierwszym spotkaniu po ogłoszeniu wniosku, większością 2/3 głosów Członków Koła w obecności co najmniej 3/4 ogółu Członków Koła.§6
Zmiany statutu


1.Zmiana statutu może nastąpić na spotkaniu Koła na podstawie uzasadnionego wniosku Zarządu Koła w tajnym głosowaniu Członków Koła, odbywającym się na pierwszym spotkaniu po ogłoszeniu wniosku, większością 2/3 głosów Członków Koła w obecności co najmniej 3/4 ogółu Członków Koła.§7
Finanse i majątek Koła


1.Źródła finansowania i majątku Koła:
a)darowizny;
b)środki przekazywane przez Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej;
c)inne źródła przewidziane w przepisach ogólnych dotyczących działalności studenckich kół naukowych na Politechnice Krakowskiej.
1.Kontrolą majątku i finansów Koła zajmuje się Skarbnik wchodzący w skład Zarządu Koła.§8
Struktura organizacyjna Koła


1.Prace Koła odbywają się w wyspecjalizowanych sekcjach.
2.Na potrzeby poszczególnych projektów lub zadań organizacyjnych (np. organizacji obozu) Zarząd Koła może wyznaczyć Koordynatora Projektu, któremu przekazuje określone, związane z projektem prawa i obowiązki, który w imieniu Zarządu koordynuje prace nad projektem.§9
Postanowienia końcowe


1.Niniejszy statut wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia go przez Członków‑Założycieli w jawnym głosowaniu większością 2/3 głosów, Opiekuna oraz odpowiednie władze Wydziału/Uczelni.
2.Rozwiązanie Koła może nastąpić na pisemny wniosek Opiekuna Koła i Kierownika Katedry E-3.

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-07 20:30:23 przez Grzegorz Nowakowski
Projekty